โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุและพิพิธภัณฑสถานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

by author page

Books

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า