“ชุมชนวิทยา : Communitology” กันเมื่อไรดี? ร้อยกว่าปีแล้วที่มีหลักสูตร “พัฒนาชุมชน” แต่ไม่มีศาสตร์ที่ชื่อ “ชุมชนวิทยา”

Coming Soon …