ตำราเรื่องการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน

ตำราเรื่องการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน

by author page

Books

เนื้อหาสาระ ๕ บท ประกอบด้วย (๑)วัฒนธรรมและทรัพยากรวัฒนธรรม (๒) แนวคิดและแบบแผนการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี (๓) ชุมชน ความเป็นชุมชนและการพัฒนาชุมชน (๔) การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีด้วยกระบวนการโบราณคดีชุมชน และ (๕) พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นและกระบวนการพิพิธภัณฑ์บำบัด