สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต่องานโบราณคดีชุมชนที่เมืองน่าน

การเสด็จฯทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์หลุมขุดค้นทางโบราณคดีและกิจกรรมโบราณคดีชุมชน ณ แหล่งเตาเมืองน่านบ้านเตาไหแช่เลียง หรือแหล่งเตาบ้านบ่อสวก  ในบริเวณสวนลำไยและบ้านดาบตำรวจมนัส และคุณสุนัน ติคำ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อตอนบ่ายของวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นเครื่องยืนยันถึงความใส่พระทัยในกิจการด้านโบราณคดีและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี