จังหวัดน่านมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มีภูมิประเทศสวยงาม มีทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ อยู่มาก มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธ์ มีกลุ่มประชาคมน่านที่เข้มแข็ง

แต่ด้วยประชากรที่เพิ่มมากขึ้น มีการขยายพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว น่าเสียดายว่าทรัพยากรทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ ที่ไม่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าจัดการจะได้รับผลกระทบและเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว

นอกจากทรัพยากรโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ที่นำมาจัดแสดงใน พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น : CommunityMuseum ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จังหวัดน่าน ยังมีแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ มีแหล่งผลิตเครื่องมือหินเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ ที่น่าสนใจและมีคุณสมบัติทางโบราณคดีกล่าวได้ว่าเป็น ย่านอุตสาหกรรมโบราณสองยุค : 2 period industrial district คือ บริเวณพื้นที่แอ่งกะทะ (basin) ลุ่มน้ำสุมน น้ำซาว และน้ำสวก ทางฟากตะวันออกของแม่น้ำน่าน ในท้องที่อำเภอเมืองน่านอยู่บนเขาที่เรียกว่า ดอยภูซาง

ซึ่งได้เคยมีการสำรวจพบหลักฐานการผลิตเครื่องมือหิน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุในห้วงเวลาประมาณ ๔,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ ปีมาแล้วเป็นพื้นที่ต่อเนื่องมากกว่า ๑๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณไม่นอ้ยกว่า ๖,๐๐๐ ไร่ ตั้งแต่บริเวณดอยภูซาง ท้องที่ตำบลนาซาว ดอยปู่แก้ว เขาชมพู ท้องที่ตำบลนาซาวติดต่อกับตำบลดู่ใต้ และเขาหินแก้ว ท้องที่ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน