sayan2

โบราณคดีนอกหลุม-นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา 2557

by author page

Books

คิดนอกกรอบ ตอบโจทย์การพัฒนาชุมชนมิติทางวัฒนธรรม ศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์

ศาสตราจารย์สายันต์  ไพรชาญจิตร์  | Professor  SAYAN  PRAICHARNJIT

ตำแหน่งทางวิชาการ  :  ศาสตราจารย์  ระดับ ๑๐ (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน)

การศึกษา

  • โรงเรียนวัดเสาธง (ป.๔)
  • โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ป.๗)
  • โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (ม.ศ.๕)
  • ศศ.บ. โบราณคดี (เกียรตินิยมอันดับ ๑)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • M. Sc. Environmental Remote Sensing & GIS for Development., Asian Institute of Technology (AIT)

ประสบการณ์

เคยรับราชการเป็นนักโบราณคดีในกรมศิลปากร ๑๘ ปี (๒๕๒๔-๒๕๔๒)

เคยเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๘ ปี (๒๕๔๒-๒๕๔๙ )

เคยเป็นคณบดีคณะโบราณคดี (๒๕๕๑-๒๕๕๓)

งานบริการสังคม ศูนย์ศึกษาพัฒนาโบราณคดีชุมชน (ARCHAEOPEN CENTRE) และ www.archaeopen.com

รางวัลผลงานทางวิชาการและการบริการสังคม

  • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  สาขาสังคมศาสตร์  รางวัลวิจัยมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  จากผลงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการโบราณคดีชุมชน : การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในจังหวัดน่าน” (เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
  • รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๔๙  สาขาสังคมวิทยา (รางวัลชมเชย)  จากผลงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการโบราณคดีชุมชน : การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในจังหวัดน่าน” (เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท)
  • รางวัล  Ford Motor Company Conservation & Environment Grants  ประจำปี ๒๕๔๓ (๔๕๐,๐๐๐ บาท) และ ประจำปี ๒๕๔๖ (๑๐๐,๐๐๐ บาท) จากผลงานโครงการโบราณคดีชุมชน

E-mail : sayan_tcap@yahoo.com และ/หรือ sayanarchaeopen@yahoo.com