ในปีพ.ศ.๒๕๔๒ ผมได้ขอทุนจากสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทดลองทำวิจัยเรื่อง กระบวนการโบราณคดีชุมชน : Community Archaeology Processประยุกต์ใช้งานโบราณคดีในงาน พัฒนาชุมชน : Community Development เปิดให้ชุมชน และ ผู้สนใจมีส่วนร่วมในการขุดค้นทางโบราณคดี หวังว่าจะสามารถสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรม ในกลุ่มคนทั่วไปกับพัฒนาแหล่งโบราณคดีของชุมชนไปด้วยพร้อมกัน…..

….เน้นการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางและการพัฒนาชุมชนที่ต้องการ ให้คนในชุมชนสามารถดูแลแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตน และ ชุมชนอย่างยั่งยืนได้ต่อไปด้วยตัวเอง

โดยเลือกพื้นที่ทำวิจัยที่ตำบลสวก และ ตำบลนาซาว จังหวัดน่าน ที่มีแหล่งโบราณคดีรู้จักกันดีว่าเป็น แหล่งเตาเมืองน่านในบริเวณบ้านของ จ.ส.ต.มนัส และ คุณสุนัน ติคำ ที่พบร่องรอยของเตาเผาโบราณ….